PROTOCOL D’ADEQUACIÓ DE L’ACTIVITAT DEL CLUB BÀSQUET BLANES AL COVID-19

1. INTRODUCCIÓ.

El context actual obliga a marcar recomanacions per preservar la salut dels i les esportistes. El
següent document esdevé una guia per establir unes mesures de seguretat, que s’hauran de seguir
per fer ús de la Ciutat Esportiva Blanes durant els entrenaments de la temporada 2020-2021 i que
s’iniciaran durant el mes d’agost de 2020.

D’acord amb les recomanacions de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física per a la
represa de l’activitat esportiva, el Club Bàsquet Blanes proposa un protocol per a l’adequació de la
pràctica del bàsquet a les indicacions incloses en el Pla d’Acció per al Desconfinament Esportiu a
Catalunya.

Aquestes mesures poden ser modificades per adaptar-se a les noves normatives i recomanacions que puguin sorgir en funció de l’evolució de la pandèmia.

En un context excepcional en què la pràctica esportiva ha quedat limitada, la tornada a la rutina
d’entrenaments s’albira com una situació desitjable per garantir l’activitat física i les relacions entre
els joves del nostre club, si bé caldrà adaptar-se a les recomanacions sanitàries per minimitzar el risc de contagi i a les normatives d’ús de les instal.lacions esportives.

OBJECTIU DEL DOCUMENT: Establir les condicions i pautes d’actuació dels participants en les
activitats organitzades pel Club Bàsquet Blanes.

En l’elaboració d’aquestes mesures s’ha tingut en compte la normativa actual i els protocols marcats pels organismes competents i l’Administració Pública.

Les famílies tenen una part important de responsabilitat en l’aplicació d’aquestes mesures
per això la seva col.laboració és indispensable per al bon funcionament de les activitats
del Club.

1.- Aquest document pretén marcar unes pautes bàsiques però és obert a modificacions en funció
dels canvis que puguin existir en la gestió de la situació i l’evolució de la malaltia.
2.- El document busca la protecció de la salut dels infants i joves que participen en les activitats del
Club per damunt de la propia activitat esportiva.

2. LA CIUTAT ESPORTIVA BLANES.

La Ciutat Esportiva Blanes disposa d’un protocol intern de reobertura de l’equipament per fer ús
durant els entrenaments i partits de competició de la temporada 2020-2021. Aquest protocol ha
estat validat pel Departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de Blanes adaptant-se en la seva
totalitat a les normatives dictades per les autoritats competents.

3. ACTIVITAT

El bàsquet és un esport d’equip que requereix tant de la pràctica individual com col.lectiva per a la
millora del jugador/a.

En la situació actual, cal establir com seran els entrenaments i la competició federada dels
participants tot adaptant-nos als requeriments sanitaris i de seguretat marcats.

4. GRUPS

Tenint en compte la dificultat per mantenir la distància de seguretat durant la pràctica esportiva, els grups de treball seran grups estables i permanents. Per tant, i de manera provisional, s’evitarà el
contacte entre grups i el traspàs de jugadors/es i equip tècnic.

El grup es considera estable quan des de l’inici de l’activitat i passats 14 dies no existeixi cap cas amb simptomatologia compatible amb la COVID-19.

L’estabilitat del grup ha de permetre la traçabilitat dels seus membres en relació a l’aparició de
símptomes i el rastreig dels contactes de risc.

5. REQUISIT GENERAL PER A PARTICIPAR EN ELS ENTRENAMENTS: DECLARACIÓ
RESPONSABLE

El tutor/a legal de l’infant / adolescent o els majors de 18 anys, hauran de signar una Declaració
responsable, conforme l’infant /adolescent /adult reuneixen els requisits de salut que s’esmenten a
continuació, i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que
comporta. Els jugadors/es han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup:

● Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 ( ≥37,3
febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o qualsevol altre quadre
infecciós.
● No haver estat en contacte estret amb un positiu confirmat o una persona amb
símptomes en els 14 dies anteriors.
● L’obligació de mantenir informat al Club de possibles símptomes compatibles amb
la COVID-19 durant els posteriors dies.

Per tal d’estar al dia amb totes les mesures de Protecció i Prevenció Generals, tots els
entrenadors i entrenadores del Club, membres de l’equip tècnic i junta directiva, es
formaran com a “responsables de seguretat i higiene” per tal de vetllar per la seguretat i
prevenció en tot moment, dels jugadors i jugadores.

6. MESURES D’HIGIENE I PREVENCIÓ

L’entitat estableix un Protocol de mesures d’Higiene i Prevenció que és d’obligat compliment i que
ha de ser conegut per tots els membres del Club. ANNEX I

7. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CASOS D’EMERGÈNCIA O RISC DE CONTAGI

En cas de tenir sospita o coneixement de resultat positiu de COVID:19 cal seguir les normes del
Protocol en casos d’emergència o contagi, per això cal que totes les famílies el coneguin i l’apliquin.
ANNEX II

8. ARRIBADA A LA CIUTAT ESPORTIVA BLANES.

És d’obligat compliment que tothom (organitzadors i participants de 6 anys en endavant)
porti la mascareta posada.

1) Arribada a la Ciutat Esportiva amb vehicles, motocicletes i bicicletes:
El vehicle es deixarà estacionat a l’aparcament exterior de la CEB ( costat camp de
futbol) i s’hi entrarà per la porta metàl·lica que hi ha al fons de l’esplanada dels
autobusos. Les bicicletes i motocicletes s’estacionaran als aparcaments específics
ubicats a l’exterior de la CEB.

S’accedirà a la instal.lació CEB i camp de futbol per la porta metàl·lica ubicada al
costat de les portes de vidre de l’accés principal.
Si més endavant es reobre l’accés a les instal·lacions per l’aparcament soterrani, es
farà segons el Protocol de Reobertura establert i seguint les mesures de salut i
seguretat.

2) A peu: S’accedirà a la instal.lació per les portes de vidre de l’accés principal.

9. PRESA DE LA TEMPERATURA ALS /LES PARTICIPANTS.

Diàriament, a casa, caldrà comprovar l’estat de salut dels jugadors/es, per garantir que poden
participar en els entrenaments setmanals amb seguretat. Abans de venir als entrenaments, caldrà prendre la temperatura als jugadors/es, i en cas de febre evitar el desplaçament a la Ciutat
Esportiva, comunicant-ho privadament a l’entrenador/a. D’aquesta manera es redueix l’exposició de la resta d’integrants de l’equip en l’estona prèvia a la presa de temperatura in situ.

En aquest sentit, es facilitaran llistes de control per a la ràpida identificació de símptomes i, a cada
entrenament, en arribar, es farà una comprovació de la temperatura ( termòmetre frontal), quedant
les dades enregistrades mantenint la seva confidencialitat i exclusivament per poder mantenir la
traçabilitat del grup, a disposició de les autoritats competents, per al seu control.

Per tal de començar els entrenaments amb puntualitat i per seguir tot el Protocol establert en
aquest document, es convocarà als jugadors i jugadores 30 minuts abans de l’entrenament.

Si un jugador/a arriba tard no podrà accedir sol/a a les instal·lacions esportives.

10. ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ.

Una vegada presa la temperatura cada grup de convivència ( jugadors/es i entrenadors/es) ,
mantenint la distància de seguretat i sempre amb la mascareta posada, es dirigiran a la porta
d’accés principal.

Per accedir a la instal·lació caldrà que es netegin les mans amb gel hidroalcohòlic que hi haurà a
l’entrada de la CEB.

Ja a l’interior accediran a la pista corresponent:

● Accés pista verda: portes de vidre de l’esquerra ( mirant de front) i accés per la porta
corredera del passadís 1,
● Accés pista vermella: portes de vidre de l’esquerra ( mirant de front) i accés per la
porta corredera del passadís 3.

11. ACCÉS A LES PISTES.

Abans d’entrar:

En els passadissos comuns, abans d’accedir al terreny de joc de les pistes esportives, cada participant i entrenadors s’hauran de canviar el calçat de carrer pel calçat esportiu ( obligat compliment).

Recomanem que de casa vinguin amb un calçat còmode de posar i treure ( per exemple xancletes).

En aquest moment jugadors/es i entrenadors/es es podran treure les mascaretes.

Recordeu: No es pot portar el calçat esportiu posat des de casa.

Dins el terreny de joc:

Es podran deixar les motxilles/bosses a dins les pistes, en un lateral, atès que les taquilles estan
fora de funcionament.

Obligat compliment respectar els aforaments permesos de les instal·lacions, 32 persones per pista
per això cada grup esperarà que la pista quedi buida abans d’accedir-hi.

Cada entrenador/a portarà solució hidroalcohòlica per la neteja de mans dels jugadors/es. En cas de cura o atenció de proximitat haurà de fer-se amb mascareta i les mesures necessàries. ( rentat de
mans, braços descoberts).

Cada jugador haurà de portar la seva aigua, aquesta serà estrictament individual i no es
podran compartir bidons ni ampolles d’aigua.

També caldrà que cada jugador porti la seva tovallola (eixugar suor) que no es podrà
compartir.

12. ACCÉS ALS SERVEIS (WC)

Durant els entrenament si algú ha d’anar al servei haurà de tenir en compte els serveis assignats
segons la pista d’entrenament.

● Pista verda 1 i 2, vestidors àrbitres 1 i 2.
● Pista verda 3 i 4, vestidors àrbitres 3 i 4.
● Pista vermella, vestidors àrbitres 7 i 8.

En els serveis (WC) només hi pot accedir 1 persona. Caldrà rentar-se les mans amb sabó i assecar-se amb paper abans de tornar a l’entrenament.

Fins a nova comunicació, no es poden utilitzar els vestuaris per a dutxar-se.

13. SORTIDA ACTIVITAT

Es sortirà de pista i en els passadissos comuns es farà canvi de calçat ( es recomana que el calçat de
carrer siguin xancles o calçat còmode i fàcil de treure i posar) i es sortirà pel passadís del mig i per les portes de l’entrada principal de vidre ( les del mig). S’haurà de sortir amb la mascareta posada.

14. NETEJA I DESINFECCIÓ DEL MATERIAL

Al finalitzar l’activitat diària, tot el material es netejarà i desinfectarà seguint el protocol
corresponent.

15. MESURES DE SEGURETAT.

Les disposicions establertes en aquest protocol són d’obligat compliment, i cal seguir totes les
mesures de seguretat, neteja i desinfecció recollides per l’Ajuntament de Blanes així com per part de les autoritats competents, ja que en cas contrari l’Administració tindrà potestat per sancionar el seu incompliment.

 

ANNEX I: PROTOCOL D’HIGIENE I PREVENCIÓ

1. ÚS DE MASCARETA

L’ús de la mascareta és obligatori per a tots els membres de l’equip dins de les instal.lacions
de la Ciutat Esportiva i fins a l’entrada a pista.

Durant l’entrenament amb grups estables es podrà prescindir del seu ús.

En el cas que el jugador/a hagi de ser atès en cas de lesió o malestar, tant el jugador/a com
com el tècnic hauran de posar-se la mascareta.

La mascareta l’ha de portar el mateix jugador/a de casa i poder guardar-la en un lloc protegit
a la bossa mentre dura l’entrenament.

El Club disposarà d’un estoc de mascaretes quirúrgiques per reemplaçar les que es puguin
haver fet malbé durant l’entrenament, tot i així es recomana portar mascaretes reutilitzables.

2. NETEJA DE MANS

La higiene de mans és un element important per prevenir els contagis per això es recomana
seguir la tècnica recomanada per l’OMS abans de sortir de casa.

Un cop a la Ciutat Esportiva hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic per a poder
mantenir una correcta desinfecció i en finalitzar els entrenaments, l’entrenador facilitarà gel
hidroalcohòlic a cada participant evitant tocar manetes i elements comuns de les instal.lacions amb les mans brutes.

3. HÀBITS

Els integrants dels grups/equips intentaran evitar el contacte entre ells amb l’excepció de les
accions de joc. Es recomana no xocar de mans, no tocar-nos la cara i en cas de tossir o
estornudar s’evitarà tapar-se la boca amb les mans, utilitzant sempre la part interior del
colze, netejant-la posteriorment.

Donat que es vol evitar qualsevol transmissió per contacte del virus, tots els jugadors i
jugadores hauran de portar de casa la bossa on guardar les pertinences, un bidó o ampolla
d’aigua i tovallola. Aquests elements no es podran compartir i s’evitarà tocar les pertinences
alienes.

4. TRANSPORT FINS A LA CIUTAT ESPORTIVA

En cas d’accedir a la Ciutat Esportiva en transport públic es recomana seguir les mesures de
distanciament i ús de mascareta dictades per l’Administració.

Per a l’ús del cotxe particular és preferible no barrejar membres de diferents unitats
familiars o grups de convivència amb l’objectiu de poder mantenir una correcta traçabilitat
dels contactes.

5. DESINFECCIÓ DEL MATERIAL

El material utilitzat durant els entrenament es desinfectarà després del seu ús, abans que un
altre equip pugui utilitzar-lo.

Després de cada entrenament, cada equip s’ha d’encarregar de passar la mopa per la pista
que ha ocupat, seguint instruccions de la Ciutat Esportiva.

La Ciutat Esportiva té el seu propi protocol de neteja i desinfecció de les zones comunes i
serveis.

6. COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES

Abans de cada entrenament, la persona responsable de Prevenció i Higiene de cada equip,
comprovarà i registrarà la inexistència de símptomes susceptibles de ser considerats de risc.

Aquest registre es mantindrà per al control de l’entitat i quedarà a disposició de les
autoritats. Podrà ser utilitzat per realitzar la traçabilitat del contactes en cas d’aparició de
contagis i poder realitzar un correcte aïllament del grup.

 

ANNEX II: PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CASOS D’EMERGÈNCIA O RISC DE
CONTAGI

A continuació us detallem les instruccions a seguir en algunes de les situacions d’emergència
o risc que poden aparèixer.

En cas d’haver de comunicar un cas sospitós de COVID-19

1. En el moment en què es sospiti que algún jugador o jugadora o algun dels seus
familiars presenta símptomes compatibles amb la covid-19, es comunicarà al
Responsable de Prevenció i Higiene del grup (habitualment entrenador principal) per
tal que es pugui fer el seguiment de la resta de membres del grup de l’aparició de
símptomes.

2. Les activitats no quedaran suspeses fins que no es tingui una confirmació del positiu.
En cas d’haver de comunicar un resultat positiu de COVID-19

1. Si el jugador o jugadora o un familiar convivent té un resultat positiu de test PCR, es
comunicarà el més aviat possible al Responsable de Prevenció i Higiene del grup
(habitualment entrenador principal).

2. L’activitat d’aquest grup quedaran suspesa a l’espera de la comunicació amb el
Departament de Sanitat.

En cas de malestar d’un jugador o jugadora durant un entrenament:

1. Al jugador o jugadora que es trobi malament durant un entrenament amb
símptomes compatibles amb COVID-19 se li posarà mascareta quirúrgica i se’l
separarà de la resta de membres del grup en un lloc còmode i ventilat, acompanyat
d’un entrenador/a.

2. S’informarà telefònicament a la família per tal que puguin venir a recollir-lo/la el
més aviat possible.

3. És recomanable que la família el porti al seu CAP de referència per fer-li un test PCR

4. Si els símptomes persisteixen, la família informarà a l’entrenador i es procedirà a fer
seguiment dels altres integrants de l’equip.

El Club disposa d’un protocol de comunicació interna per a aquests casos així com un pla d’actuació per a informar a les famílies/contactes en el supòsit de coneixença d’un cas positiu. Així mateix, coneix el procediment per a comunicar a les autoritats sanitàries i posar a la seva disposició les dades recollides per facilitar la traçabilitat dels contactes.