El Club Bàsquet Blanes (d’ara endavant, ”El Club”) és l’entitat titular del portal del ”Club” o del website al qual ha accedit

L’accés al portal o a qualsevol dels website del ”Club” i a la informació relativa a qualsevol dels productes i els serveis que aquests contenen comporta l’acceptació de les Condicions Generals previstes en aquest avís legal. Per això, n’ha de llegir atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i dels serveis que s’ofereixen en el portal o en qualsevol dels website del ”Club”.

 

Validesa de la informació

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. ”El Club” es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, en cas que entrin en vigor des de la seva publicació i són aplicables a tots els usuaris del portal o dels website des d’aleshores.

Els continguts de qualsevol de les pàgines web, en especial les referències informatives i publicitàries, tret que s’indiqui el contrari expressament, no constitueixen cap oferta vinculant. ”El Club” es reserva el dret d’introduir modificacions o d’ometre totalment o parcialment els continguts actuals quan ho consideri oportú, com també d’impedir-hi o restringir-ne l’accés de manera temporal o permanent.

”El Club” pot incloure en qualsevol dels seus website continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l’autorització dels seus titulars, com ara a xarxes socials i a altres informacions. En cap d’aquests casos ”El Club” no és responsable de les pàgines i els continguts de tercers, ni tampoc del funcionament i la disponibilitat d’aquests.

 

Navegació i personalització

La simple navegació a través dels website del ”Club” té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ de l’usuari. No obstant això, l’accés, la contractació o l’ús d’alguns productes o serveis pot requerir que l’usuari s’hi registri. En aquest cas, cadascun d’aquests productes i serveis es regeix per les seves pròpies condicions específiques, sens perjudici de les condicions que es preveuen aquí.

En alguns dels portals o website s’ofereix a l’usuari la possibilitat de personalitzar les pàgines, incloent-hi fons de pantalla diferents, o bé de configurar els accessos als seus productes i serveis preferits, la qual cosa fa que la navegació i la localització dels recursos utilitzats sigui eficient, funcional i que, per tant, s’adapti als gustos i als usos de cada usuari.

 

Seguretat

El portal i els website del ”Club” estan proveïts dels certificats, els segells o les acreditacions de seguretat i qualitat necessaris per oferir un entorn segur als usuaris enregistrats, quan així sigui aplicable. No obstant això, li recomanem que consulti i que llegeixi atentament les Recomanacions de Seguretat que ”El Club” té al seu portal a disposició de tots els usuaris.

 

Política de privadesa i protecció de dades

”El Club” compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

”El Club” ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar-ne, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Si es demana emplenar un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informa el client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i l’adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només es tracten i/o se cedeixen amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Per tal que la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, tan aviat com puguin, les modificacions i les rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

 

Política de cookies

Les pàgines web del ”Club” disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari o client i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació a les nostres pàgines web que puguin servir per personalitzar l’accés en visites successives, fer més segura la navegació, recaptar informació estadística sobre la navegació o conèixer preferències d’usuaris.

La política de cookies del ”Club” se subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d’aquesta, ”El Club” l’informa de les cookies que fa servir en cadascun dels seus llocs web (“Informació sobre les cookies utilitzades”) i, quan cal, li demana consentiment per poder utilitzar-les.

 

Portals mòbils i geolocalització

Algunes de les pàgines web del ”Club” estan adaptades per a l’ús en dispositius mòbils, per la qual cosa pot ser que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin ni siguin exactes als del portal o als dels diferents website.

Així mateix, algunes de les pàgines web adaptades per a dispositius mòbils o les aplicacions poden disposar de funcions de geolocalització, a fi de determinar, quan l’usuari l’activi, la ubicació d’aquest dispositiu en cada moment. D’aquesta manera pot accedir als serveis que necessitin geolocalització i que ”El Club” tingui disponibles.
L’accés als serveis esmentats requereix l’activació per part de l’usuari de la funció de geolocalització al seu dispositiu mòbil, i la pot desactivar en qualsevol moment.

 

Propietat intel·lectual i industrial

El portal i les pàgines web del ”Club”, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que aquestes contenen inclouen texts, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals ”El Club” o les entitats vinculades són titulars o llicenciatàries legítimes.

”El Club” no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements continguts a les pàgines web del ”Club” en cas que la titularitat d’aquests no correspongui al ”Club” ni a les entitats vinculades.

 

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres, les creacions i els signes distintius referits abans sense l’autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, a compte i risc propi, l’usuari pot descarregar o fer una còpia d’aquests elements exclusivament per a ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial del ”Club”. En especial, no els pot alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significa cap autorització o llicència sobre els drets de propietat del ”Club” o de les entitats vinculades.

Queda prohibit, tret dels casos en què ”El Club” ho autoritzi expressament, establir enllaços, hipervincles o links des de portals o llocs web de tercers a pàgines web del ”Club” diferents de la pàgina principal del seu portal, com també presentar les pàgines web del ”Club” o la informació que aquestes contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

 

Responsabilitats

”El Club” no garanteix l’accés continuat, ni la visualització, la descàrrega o la utilitat correctes dels elements i de la informació continguts a les pàgines web del ”Club”, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

”El Club” no és responsable de la informació ni dels altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de les pàgines web del ”Club” mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i els altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi, mitjançant enllaços, hipervincles o links, al portal del ”Club” o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o els signes distintius del ”Club”, tret que aquest ho autoritzi expressament.

”El Club” i els seus proveïdors d’informació, com a terceres parts, no assumeixen cap responsabilitat amb relació a la informació, els continguts de tot tipus, els productes i els serveis oferts o prestats a través de les pàgines web del ”Club” per terceres persones o entitats, encara que pertanyin a la mateixa entitat, i, en especial, pels danys i els perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats al que s’ha esmentat, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d’aplicació, i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del portal del ”Club”.

Ni ”El Club” ni els proveïdors d’informació, com a terceres parts, no assumeixen cap responsabilitat pels danys, els perjudicis, les pèrdues, les reclamacions o les despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control del ”Club”; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web del ”Club”, i (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

 

Legislació aplicable

Aquestes Condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

© Club Bàsquet Blanes.